Ponente Varazzino


14 Gennaio 2009

Varazze – Stage “Macchia Nera” ed altri eventi del maestro d’arte Claudio Jaccarino

Filed under: - CamminAmare 2008,Ambiente,Attualità,EVENTI E MOSTRE,NEWS DA VARAZZE — Comitato Ponente Varazzino @ 19:51

Comitato spontaneo di quartiere “Ponente Varazzino e dintorni”
comitato@ponentevarazzino.com –    Home page

Varazze, 14.01.2009.

mario-rossi-varazze-2008PonentevarazzinoNews

Stage “Macchia Nera”
ed altri eventi del maestro d’arte
Claudio Jaccarino

Riceviamo da Claudio Jaccarino, l’amico maestro d’arte conosciuto in occasione dell’ospitalità  offerta ai componenti di “CamminAmare Liguria 2008″, che pubblichiamo per quanti interessati. A lato il ritratto del collega Mario Rossi, consigliere di questo sodalizio, eseguito in pochissimo tempo, durante il pranzo offerto a i “Camminatori”, dal bravissimo, simpatico ed eclettico artista.

Cari amici,

il prossimo stage MACCHIA NERA è dedicato all’inchiostro di china e si svolgerà  alla Comuna Baires di Milano, Sabato prossimo, 17 gennaio, dalle ore 14 alle 18. Invito gli interessati a prenotarsi in anticipo. Tel. 338 4576147

Il 30 gennaio 09 presenterò a Genova il “diario di viaggio”, e una mostra di acquarelli.
 
Acquarell’andando a piedi dai Marmi bianchi di Carrara  ai Balzi rossi di Ventimiglia di Claudio Jaccarino (ed Memoria del Mondo) Saranno presenti l’autore intervistato dal giornalista di Repubblica Stefano Bigazzi e Riccardo Carnovalini, fotografo, camminatore e autore del progetto  “CamminaAmare Liguria 2008“.
 
Per l’occasione sarà  inaugurata l’esposizione di pittura di Claudio Jaccarino Venerdଠ30 gennaio alle ore 18 In piazza truogoli di S. Brigida, Genova.

Per info: libreriafinisterre@gmail.com – 010 2758588

Sabato 14 febbraio: Finissage e Stage di pittura ad acquarello e china nera. Dalle ore 14 alle 18 nello spazio comune del Consorzio sulla piazza. 010 2758588 – 3384576147 (costo 50 euro / a numero chiuso)

Claudio Jaccarino.

Precedenti post sul personaggio:
Picasso e Jaccarino – prima lezione di cromografia aperta a tutti
Seminario pittorico di Claudio Jaccarino nel Monferrato
Elisa e Riccardo di CamminAmare Liguria 2008 sono arrivati a Cogoleto

Il direttivo.

Articoli argomento – CamminAmare 2008

 1. Varazze – CamminAmare – dal porto di Marina di Carrara ai Balzi Rossi di Ventimiglia per conoscere la fascia costiera ligure
 2. CamminAmare Liguria 2008 a Varazze Domenica 20 Luglio
 3. Varazze- Definiti gli appuntamenti di CamminAmare Liguria 2008
 4. Varazze – Domenica 20 luglio arrivano i Camminatori di CamminAmare Liguria 2008
 5. Varazze – Domenica alle 9.30 circa a Baia del Corvo riceveremo Elisa e Riccardo di CamminAmare Liguria 2008
 6. Elisa e Riccardo di CamminAmare Liguria 2008 sono arrivati a Cogoleto
 7. Varazze – L’Assessore G. Alluto accoglie CamminAmare Liguria 2008 a Baia del Corvo
 8. Varazze – Riepilogo Post CamminAmare Liguria2008
 9. Varazze – CamminAmare Liguria 2008 ringrazia i varazzini per l’ospitalità  ricevuta
 10. Varazze – CamminAmare Liguria 2008 – Prime riflessioni a caldo
 11. Claudio Jaccarino racconta la Liguria attraversata a piedi: “CamminAmare Liguria 2008”

Nessun commento »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.